10 октября 2018 года в актовом зале Краснокаменской основной школы состоялся праздник «Согреть своим сердцем”, посвященный дню пожилого человека, на который были приглашены бабушки и дедушки. Со словами поздравления выступила директор школы Мукашева Е.В. Дети подготовили песни, сценки, танцы и стихи- поздравления для своих близких.

5 октября глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с очередным Посланием народу Казахстана “Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни” . В своем выступлении Глава государства отметил все важнейшие достижения страны на сегодня, обозначил цели и долгосрочные приоритеты предстоящей работы для вхождения Казахстана в число развитых стран мира. В педагогическом коллективе школы прошел просмотр и обсуждение Послания Президента РК .Для нас, как для педагогов, особо важным являются аспекты в сфере образования. С большим воодушевлением коллектив школы воспринял поручение Президента разработать и принять закон о статусе педагога. Также обсуждение Послания Президента РК прошло среди родительской общественности.

15 мамырда КММ “Краснокамен НМ” жалпыұлттық ата-аналар жиналысы “Білімді ұлт – оқыту сапасы және отбасылық құндылықтар”. Мақсаты-ата-аналар жиналысы: ата-аналарды хабардар ету бағыттары туралы мемлекеттік білім беру саясаты, жетістіктері, орта білім беру жүйесін және ықпалдастық күш-педагогтар мен ата-аналардың басқару мектебі. 15 мая в КГУ “Краснокаменская ОШ” состоялось общенациональное родительское собрание “Образованная нация – качество обучения и семейные ценности”. Цель родительского собрания: информирование родителей о направлениях государственной образовательной политики, достижениях системы среднего образования и интеграция усилий педагогов и родителей в управлении школой. On may 15, the national parents ‘ meeting “Educated nation – quality of education and family values” was held at the krasnokamenskaya OSH KSU. The purpose of the parents ‘ meeting is to inform parents about the directions of the state educational policy, the achievements of the secondary education system and the integration of the efforts of teachers and parents in the management of the school.

9 мамыр 2018 жылғы Краснокаменка с. салтанатты митинг, посвященный памяти павших Ұлы Отан соғысы жылдарында.Митингтен кейін барлық қатысушылар жиналып, мектептің мәжіліс залында мерекелік концерт өтті. 9 мая 2018 года в с.Краснокаменка проведен и торжественный митинг, посвященный памяти павших в годы Великой Отечественной войны.После митинга все участники собрались в актовом зале школы на праздничный концерт.

Директордың орынбасары. директор, ТЖ жөніндегі директордың орынбасары Ласкажевской Е. В. бастауыш сынып оқушыларымен конкурстық бағдарлама өткізілді “А ну-ка,мальчики” Күніне орай Батыр Мақсаты:адамгершілікке, балалардың Армия мен Отан қорғаушылар Зам. директором по ВР Ласкажевской Е.В. с учащимися начальных классов была проведена конкурсная программа «А ну-ка,мальчики» посвященная Дню Батыра Цель:формирование уважительного отношения детей к Армии и защитникам Отечества Zam. Director of BP Laskarzewski E. V. C primary school pupils was held a competition “come on,boys,” dedicated to the Day of Batyr Purpose: formation of children’s respect for the Army and the defenders of the Fatherland

28апреля ст. вожатый Есмагзамовой Н.А. жиын және флешмоб “Халықтар біздің елдің достығымен күшті” Қазақстан халықтарының бірлігі Күніне орай. 28апреля ст. вожатой Есмагзамовой Н.А. проведена линейка и флешмоб «Народы нашей страны дружбой сильны» к Дню единства народов Казахстана. 28 APR article counselor Esmagambet N.. held line and a flash mob of “the people of our country are strong in friendship” to the Day of unity of peoples of Kazakhstan.

27 сәуір сынып жетекшілері Рамазанова А. С., Панзеграф Н.А, Никель Л.В. сынып сағаттары мен мерекелерге арналған ” менің отбасымның. 27 апреля классными руководителями Рамазановой А.С.,Панзеграф Н.А, Никель Л.В были проведены классные часы, посвященные профессиям моей семьи. April 27, headmasters, Ramazanova A. S.,Pantagraph N. Nikel L.V. And were class hours devoted to the professions of my family.

Мектепте экологиялық сағат “Жер Күні” Басты мақсаты-осы сағат-экологиялық жауапкершілік адамның В школе проведен экологический час «День Земли» Главная цель этого часа-экологическая ответственность человека The school held an environmental hour ” Earth Day» The main purpose of this hour-environmental responsibility

Бағдарламаны іске асыру шеңберінде “Рухани Жаңғыру” базалық жобасын “Отаным тағдырым” әлеуметтік педагог мектеп Рамазанова А. С. 1-4 сынып оқушыларымен сынып сағаты өткізілді “Сто дорог-одна твоя”. Жұмыстың негізгі бағыттарының бірі біздің мектеп бойынша ” балаларды әлеуметтік бейімдеу, дайындау, оларды ересек өмірге болып табылады және оқушылардың кәсіби бейімделуі. Оқушылар танысады, мамандық әлемі туралы әңгімелейді өзінің ата-анасы, әжелер мен аталар. В рамках реализации программы “Рухани Жаңғыру” базового проекта “Отаным тағдырым” социальным педагогом школы Рамазановой А.С. с учащимися 1-4 классов был проведен классный час «Сто дорог-одна твоя». Одним из направлений работы нашей школы по социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни является профориентация учащихся. Учащиеся знакомятся с миром профессий, рассказывают о своих родителях, бабушках и дедушках. In the framework of the program “Rouhani Gear” base project “Otanym Tadiran” social worker of the school Ramazanova A. S. with pupils of 1-4 classes were held class hours “one Hundred roads-one to you.” One of the directions of our school’s work on the social adaptation of children, preparing them for adulthood is the career guidance of students. Students get acquainted with the world of professions, talk about their parents, grandparents.